RoboBraille-p Suliniutai

RoboBraille Team-p Sullissiviup RoboBraille-p sullissinermi  tunngavigine-qartut arlalissuartigut Danmarkimi  namminermi taamatullu nunani tama-laani  oqaatsinut nutaanut sullisseriaatsinullu ilanngunnissaannik ineriar-tortitsinneqarnissaannik aallartitsisartunilu peqataasarpoq, tassalu; ator-tussanik allagaqaatinillu pissarsiarineqarsinnaasunik tamanik kikkunnut atorfissaqartitsisunut tamanut pilersuinissaq. Suliniutit makkua manna ingerlapput: 

RoboBraille SMART alternativ medie-mik suliaqarneq (2013-2015)

Suliniuteqarnermi siunertarineqarpoq aaqqiissutitut ilinniutinik nutaanik pisariinnerusunillu nassaarsinaanissaq, pilersaarusiornissaq pilersitsinissar-lu, soorlu assersuutigalugu, punktskrift digitaliusut, atuakkat nipitallit, e-bøger kiisalu allagaqaatit pissarsiarineqarsinnaasut. Tamakkua tamaasa pissarsiarinissaannu Sullissivik RoboBraille atortorissaarutillu assingusut naleqquttut software aamma free-ware atorneqarput. Suliniut aammat-taaq ilinniartitsisunik, angajoqqaanik, isigiarsuttut atuarnermillu ajornar-torsiuteqartut sakkussaannik periusissaannillu pilersitsiortortut ilinniartin-neqarnerini atorneqarsinnaavoq. RoboBraille tassaavoq sullissivik akeqan-ngitsoq nersornaatisitinneqartartoq, taannalu atorlugu allakkat kisaatigi-neqartunut ingerlaannartumik aaqqiisinnaasoq.

Suliniutip ingerlannerani suleqatigisat ingerlatsivinneersut, atuarfinneersut Europamilu universitet-ineersut suleqatigalugit ilisimasanik katersineq i-ngerlanneqarpoq, tamannalu tunuliaququtaralugu  formaterinik taartaa-sussanik pikkorissaanernut tamarmiusunut qanoq piareersaasoqartassa-nersoq kiisalu  ilinniartitsinermi atortussanik pilersitsisoqartassanersoq nassuiarneqartassaaq. Nunat peqataasut tassa: , Irland, Ungarn, Polen, Rumænien aamma Østrig.

Attuumassuteqartuni tamaginni  kiisalu qaffasissutsit tamaasa ilaatillugit pikkorissaanissat piviusunngortinneqarnissaannut piariissapput. Tamanna aqqutigalugu inuit isigiarsuttut atuarnermillu ajornartorsiuteqartut periut-sinik sakkussanillu nutaanerpaanik neqeroorfiginerisigut ilinniartinneqarnerisa pitsaasusaat qaffassarneqarsinnaavoq, kiisalu sakkussat alternative formater-it nalunanngitsumik pisariitsumillu atorneqarsinnaasut atorlugit piareersarneqarsinnaalissallutillu pilersitsiortortoqarsinnaalissalluni.  Suliniut tassaavoq EU-LLL- Leonardo da Vinci partner projekt.

RoboBraille i Undervisningsforløb (2011-2013)

Projektets overordnede mål er at undersøge, sammenligne og udvikle anvendelsen af RoboBraille tjenesten, som et læringsværktøj for lærere, pædagoger og synsprofessionelle, der arbejder med studerende/elever med syns-og læsehandicaps.

Gennem internationalt samarbejde vil projektpartnerne fra Danmark, Irland, England, Italien, Cypern og Ungarn undersøge og identificere didaktiske fordele, forbundet med at kunne bruge RoboBraille i undervisning af elever/studerende med særlige behov. Lærere og andre synsprofessionelle vil kunne drage betydelige fordele ved at inkludere mere IKT i undervisningen, og derigennem opnå bedre kvalitet i deres undervisningsforløb. Projektpartnerne og deres teams repræsenterer en vifte af eksperter og dækker uddannelses området bredt, med pædagoger, lærere, speciallærere, universitets lektorer, forskere og konsulenter. Disse vil i samarbejde med bruger-organisationer/foreninger, undersøge hvorledes RoboBraille tjenesten kan bruges til at understøtte og forbedre uddannelsesforløb for elever/studerende. For elever/studerende med syns-og læsehandicaps og for deres lærere, er det en betydelig udfordring at få nem adgang til uddannelses materialer i alternative formater. Projektet vil derfor undersøge good pratice på området,  og komme med anbefalinger til at overkomme denne udfordring. Partnerne bidrager hermed også til at understøtte implementeringen af FNs  deklaration om rettigheder for mennesker med funktionsnedsættelser, der er ratificeret af alle vores medlemslande.

Arbejdet med at opnå projektets mål, vil blive udført gennem en række workshops, der fokuserer på udvikling af ny viden og metode, der direkte kan anvendes I uddannelsessystemet på tværs af landene. Dette vil tjene til (i) at understøtte elever/studerende med syns-og læsehandicaps i folkeskolen; (ii) understøtte elever/studerende med syns-og læsehandicap i samfundet generelt; (iii) at beskrive best practice for hvordan lærere kan udnytte IKT som f. eks. RoboBraille for at opnå bedre kvalitet i uddannelsesforløb.

Resultatet af projektet vil være et RoboBraille Good Practice Katalog.

Projektet er et EU-LLL- Leonardo da Vinci partner projekt.

RoboBraille Central Europa (2012-2015)

Suliniummut matumunnga ilaavoq sullissiuviup RoboBraille-p Bulgariami Ungarnimi kiisalu  Rumæniami pilersinneqarnissaa. RoboBraille nunani taakkunani pingasuusuni suleqatit kiisalu nunat taakkua naalakkersuisui suleqatigalugit pilersinneqarpoq. Suliniut pingasunik pingaarnernik siuner-taqarpoq:

  1. Atuartitsinermi atortunut naleqqussaanikkut ajornanngitsumik pisariitsimillu isersinnaalersitsinikkut tappiitsunik isigiasuttunillu meeqqat atuarfiannut akuulersitsinermik suliaqarnermik taper-sersuineq.
  2. Qaffasissumik ilinniartitaanerni ilinniartut tappiitsut isigiarsuttulu  ilinniartitaanerisa pitsaasussaannik qaffassaanissaq, tassa qaffa-sissumik ilinniartut isigiarsuttut ilinniarfimminni  taartaasumik ilinniutinik naleqquttunik ajornannginnerusumik pisariinnerusu-millu pissaasisinnaalersinnerisigut.
  3. Perorsaanikkut oqaatsinillu allatanik ilisarinnissinnaanngitsut ilin-niartinneqartarnerini ilinniutinik taartaatinneqartunik pissarsinis-samut ajornannginnerulersitsinikkut pisariinnerulersitsinikkullu, taamatullu oqaatsinik allatanik ilisarinnissinnaanngitsut atuartit-sinermi atortunut katalog-inik tulluartunik ineriartortitsinikkut.

Suliniut Velux Fondenit aningaasalersorneqarpoq.

RoboBraille for Svagsynede (2012-2014) (isigiarsuttut)

Suliniutip siunertaraa qarasaasiat nutaaliaanerusut tablet-it isigiarsuttunit qanoq ilillutik iluaqutigineqarsinnaassanersut misissorneqarnissaat. Suli-niut pingasumik immikkoortulik, immikkoortullu tamarmik immikkut ine-riartoqnissamut suliaqarfiullutik:

  1. Atuakkanik e-bog-inik atuartaammik ineriartortitsineq, tassa pi-ngaartumik isigiarsuttut allatanik anginerulersitsinissamut, ersa-rinnerulersitsinissamik qalipaatinillu allanngortitsinissamut pisaria-qartitsisut eqqasaatiginerullugit.
  2. Tablet-imi sulianik inip atuartitsiviusup allattarfiatigut digitaliusuk-kut angisuunngortillugu (stream) saqqummersitsinissamut atortu-mik inerisaaneq.
  3. App-mik     ineriartortitsineq, tassa app isigiarsuttunut naleqqussa-gaq, taanna paasissutissanik  progam-inik paasissutissanik, naliler-suinernik atorneqarsinnaanerannik assersuutissanik imaqartuus-saaq, atuarnermullu ajornartorsiuteqartunut naleqqussagaassallu-ni

Suliniut Trygfonden-imit aningaasaletsorneqarpoq.

Maskiinat atorlugit oqaluttaammik kalaallisut oqaasertalimmik ineriar-tortitsineq/ RoboBraille Grønland (2013-2015)

Maskiinat atorlugit oqaluttaammik kalaallisut oqaasertalimmik ineriar-tortitsineq suliniummut annertunerusumut ilaavoq , suliarlu Synscenter Refsnæs-ip kalaallinik annertuumik suleqarluni ingerlappaa. Suliniut Nam-minersorlutik Oqartussani  kommunillu kattunnikut aningaasalersugaat pingasunik immikkoortoqarpoq:

  1. Maskiinat atorlugit oqaluttaammik kalaallisut oqaasertalimmik ine-riartortitsineq kikkunnilluunniit pisariaqartitsisunit akeqanngitsumikatorneqartussaavoq. Oqaluttaat qarasaasiatigut atortuni innarluutilin-nut naleqqussakkani arlaqartuni atorneqarsinnaavoq.
  2. ”IT rygsæk”-imik kalaallinut naleqqussagaq, qallunaat qarasaasiatigut atortut pigineqartut assigalugit Danmarkimi isigiarsuttunit atuarniar-nikkullu innarluutilinnit atorneqarsinnaavoq.
  3. Sullissiviup RoboBraille-p kalaallit-nunaanni pilersinneqarnissaa.  Ro-boBraille, tassaavoq sullissivik nersornaaserneqarnikoq akeqanngit-sumik atorneqarsinnaasoq atortunik toqqaannartumik atortunut allanut tulluussartartoq, soorlu assersuutigalugu  punktskrift, MP3-filinut, Atuartaat atorlugu atuakkanut DAISY-nut aamma e-boginut.

Suliniut Velux Fondenit aningaasalersorneqarpoq.